Piano Bar

Tuesday Nov. 19th: Thomson Egbo Egbo (6:30-9:30)
Wednesday Nov. 20th: Sean Bellaviti (6:30-9:30)
Thursday Nov. 21st: John Rob(7:00-10:00)
Friday Nov. 22nd: David Matheson (7:00-10:00)
Saturday Nov. 23rd :Sean Bellaviti (6:00-9:00) and Richard Whiteman (9:00-12:00)

Tuesday Nov. 26th: Thompson Egbo Egbo (6:30-9:30)
Wednesday Nov. 27th: Sean Bellaviti (6:30-9:30)
Thursday Nov. 28th: John Roby (7:00-10:00)
Friday Nov. 29th: Dave Matheson (7:00-10:00)
Saturday Nov. 30th :Sean Bellaviti (6:00-9:00) and Mark Herrera (9:00-12:00)